Ponowne wykorzystanie informacji

I. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

II. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja:

1.udostępniona w systemie teleinformatycznym Ośrodka, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

2. Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie (przykładowy wzór wniosku w załączniku)

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznej zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu

1. Podmioty pozyskujące informację sektora publicznego od Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w celu ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

a) zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

b) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

c) wykorzystania informacji w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

2. W przypadku nietypowego wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

3. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystanie w trybie określonym w tej decyzji.

IV.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).                

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 13.10.2016
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 13.10.2016. Odsłon 179, Wersja 1drukuj
 
Początek strony