Sprawozdania za 2020r.

Sprawozdanie finansowe jednostki zawiera:


1. Bilans jednostki
2. Rachunek zysków i starat w wariancie porównawczym
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i starat
5. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
6. Wartość nieamortyzowanych środków trwałych
7. Wartość posiadanych papierów wartościowych
8. Odpisy aktualizujące wartość należności
9. Zobowiązania długoterminowe
10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
11. Poręczenia i gwarancje wykazane w bilansie
12. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
13. Koszt wytworzenia środków trwałych
14. Informacja dodatkowa

 

BILANS (.pdf)

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 22.04.2021
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 22.04.2021. Odsłon 32, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony