Sprawozdania za 2020r.

Sprawozdanie finansowe jednostki zawiera:


1. Bilans jednostki
2. Rachunek zysków i starat w wariancie porównawczym
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i starat
5. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
6. Wartość nieamortyzowanych środków trwałych
7. Wartość posiadanych papierów wartościowych
8. Odpisy aktualizujące wartość należności
9. Zobowiązania długoterminowe
10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
11. Poręczenia i gwarancje wykazane w bilansie
12. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
13. Koszt wytworzenia środków trwałych
14. Informacja dodatkowa

 

BILANS (.pdf)

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 22.04.2021 10:20
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 22.04.2021 10:20. Odsłon 25, Wersja 2