Przygotowanie, przeprowadzenie, organizacja szkolenia dla opiekunów faktycznych z zakresu pierwszej (wygasły...)

PS. 4221.1.10.2017                                                                             

Sandomierz, 2017-11-23                                   

Zamawiający:

Gmina Sandomierz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

ul. Słowackiego 17a

27-600 Sandomierz        

Ogłoszenie o zamówieniu

W ramach

Postępowania O Udzielenie Zamówienia Publicznego

Na Usługi Społeczne

O Wartości Zamówienia poniżej 750 000 €

Prowadzonego W Trybie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych    

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:  

„Przygotowanie, przeprowadzenie, organizacja szkolenia dla opiekunów faktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach realizacji projektu Razem”

OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1579 z późn. zmianami)           

1. Informacje o Zamawiającym.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Gmina Sandomierz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

27-600 Sandomierz,

Ul. Słowackiego 17a

Tel: 15 832 05 93

sekretariat@ops.sandomierz.pl  

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust 1 pkt 1 ustawy. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 2705,00 zł co stanowi równowartość 647,92 EUR.  

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest 15 godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 20 opiekunów faktycznych korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Razem”.                                                 

4. Termin wykonania zamówienia.  

Termin realizacji zamówienia do 31.12.2017r.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

5.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 01.12.2017 do godz.8.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy. 5.2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 01.12.2017 r.,     o godz.9.00, w pok. Nr 11.  

6. Kryteria wyboru oferty            

Zamawiający dokona oceny ofert, które wpłynęły w terminie określonym w pkt.5 na podstawie następujących kryteriów:         

Kryterium nr 1 – Cena - 50 punktów         

Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy – 50 punktów           

6.    Wykaz dokumentacji postępowania.  

Dokumentację postępowania stanowią:  

Oznaczenie dokumentu

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór Umowy

Załącznik nr 3 Wykaz usług - Doświadczenie wykonawcy
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2017
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 24.11.2017. Wygasa 15.12.2017. Odsłon 505, Wersja 3
Początek strony