Zapytanie ofertowe odnośnie szkoleń w ramach projektu "Jesteśmy dla Was" (wygasły...)

                                                                                                                                  Sandomierz dn.15.07.2019 r.

 

                                                                                 Zapytanie ofertowe              

 

 I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Sandomierz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

UL. SŁOWACKIEGO 17A

27-600 SANDOMIERZ

 

II.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Dorota Tarnawska tel.15 832-05-93 w.21

Aneta Nabrzyska tel. 15 832-05-93 w.18

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.                      

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie 2 edycji 30 godzinnego cyklu szkoleniowego (tj. łącznie 60 godzin w ramach dwóch edycji) opisanego szczegółowo w pkt 3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Cykl zrealizowany zostanie dla grupy 30 osób  tj. 15 opiekunów faktycznych i 15 osób zależnych  podzielonych na 2 edycje: 1 edycja  – 14 osób (7 uczestników i 7 opiekunów faktycznych),  2 edycja - 16 osób (8 uczestników i 8 opiekunów faktycznych). Zadanie będzie wykonane w ramach projektu  „Jesteśmy dla Was”  Oś priorytetowa nr RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej  jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (dalej w treści jako „projekt”). Projekt współfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

2. Cykl szkoleniowy przeprowadzony zostanie w formule wyjazdu szkoleniowego. Wyjazd obejmuje 5- dniowy pobyt dla 14 osób w edycji 1 oraz 16 osób w edycji 2 poza miejscem ich zamieszkania.  Wykonawca zapewni  ośrodek zlokalizowany w  miejscowości atrakcyjnej turystycznie, w odległości do 100 km od Sandomierza na terenie województwa świętokrzyskiego. Wykonawca zapewni transport do i z miejsca pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie ( obiad i kolacja w pierwszym dniu pobytu, trzy posiłki dziennie w 2,3,4 dniu pobytu oraz śniadanie i obiad w 5 dniu pobytu), serwis kawowy z poczęstunkiem podczas szkoleń ( kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone, słodkie przekąski) oraz salę dydaktyczną, pokoje 2-osobowe wraz z łazienką. Cykl szkoleniowy zakończy się  testem sprawdzającym nabytą wiedzę przez opiekunów faktycznych. Wykonawca zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa NWW) dla uczestników wyjazdu obejmujące pobyt na miejscu oraz przyjazd na miejsce i  powrót. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli realizacji zamówienia na miejscu.

3.Na usługę szkoleniową składa się:

Zadanie Nr 1 – Szkolenie wyjazdowe w roku 2019  grupa I- 14 osób  ( 7 opiekunów faktycznych i 7 osób zależnych) - termin wykonania od VII 2019 r. do IX 2019 r.

1) Przeprowadzenie szkoleń dla 7 opiekunów faktycznych z zakresu:

pierwszej pomocy przedmedycznej w formie warsztatów/ ćwiczeń - 8 h

Warsztaty obejmują zajęcia w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy przedmedycznej udzielanej osobom starszym, przewlekle chorym i niesamodzielnym. Zajęcia w zakresie wydolności krążeniowo - oddechowej, technik zabezpieczenia złamań i zwichnięć, reanimacji i resuscytacji krążeniowo – oddechowej.    

 

zespół stresu opiekuna i formy wsparcia w formie warsztatów/ ćwiczeń- 16 h

 Warsztaty obejmują zajęcia w zakresie stresu osoby obciążonej obowiązkiem opieki nad osobą zależną, technik radzenia sobie ze stresem, technik redukcji stresu, mechanizmu współuzależnienia, mechanizmu organizacji i zarządzania czasem, wytchnieniowych form wsparcia organizowanych przez instytucje pomocy społecznej.

 

warsztaty relaksacyjne -  6h

Warsztaty obejmują zajęcia w zakresie technik relaksacji,  form organizacji odpoczynku, oraz zajęcia relaksacyjne.

 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na każdym ze szkoleń trenera, salę, materiały szkoleniowe dla  uczestników szkolenia min. teczka, długopis, notes, skrypt metodyczny z zakresu szkolenia.

 

2) Usługi powiązane:

a)       noclegi dla opiekunów faktycznych i os. zależnych (4 doby x 14 osób) pokoje 2 osobowe,

b)      zorganizowanie wieczornych spotkań wspierających dla opiekunów faktycznych - 7 osób (forma spotkania rekreacyjnego połączonego z rożnymi formami rozrywki np. kalambury, wieczór filmowy, uroczysta kolacja wg programu przedstawionego przez Wykonawcę),

c)       zapewnienie transportu autobusu dostosowanego do potrzeb os. starszych, niepełnosprawnych dla 14 osób (100 km x 2 strony  – przywiezienie na miejsce i odbiór )

d)      całodzienne wyżywienie 14 uczestników (5 dni w tym w pierwszym dniu pobytu obiad i kolacja, 2,3,4 dzień pobytu śniadanie, obiad, kolacja oraz 5 dzień pobytu śniadanie i obiad).  

e)      zapewnienie opieki nad 7 osobami zależnymi na wyjeździe w czasie gdy opiekunowie faktyczni przebywają na szkoleniu.

f)        zapewnienie serwisu kawowego z poczęstunkiem podczas szkoleń (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone, słodkie przekąski).

 

Zadanie Nr 2 - Szkolenie wyjazdowe w roku 2020 Grupa II- 16 osób ( 8 opiekunów faktycznych i 8 osób zależnych) - termin wykonania  od VII 2020 r. do IX  2020 r.

 

1) Przeprowadzenie szkoleń dla 8 opiekunów faktycznych z zakresu:

pierwszej pomocy przedmedycznej w formie warsztatów/ ćwiczeń - 8 h

Warsztaty obejmują zajęcia w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy przedmedycznej udzielanej osobom starszym, przewlekle chorym i niesamodzielnym. Zajęcia w zakresie wydolności krążeniowo - oddechowej, technik zabezpieczenia złamań i zwichnięć, reanimacji i resuscytacji krążeniowo – oddechowej.    

 

zespół stresu opiekuna i formy wsparcia w formie warsztatów/ ćwiczeń- 16 h

 Warsztaty obejmują zajęcia w zakresie stresu osoby obciążonej obowiązkiem opieki nad osobą zależną, technik radzenia sobie ze stresem, technik redukcji stresu, mechanizmu współuzależnienia, mechanizmu organizacji i zarządzania czasem, wytchnieniowych form wsparcia organizowanych przez instytucje pomocy społecznej.

 

warsztaty relaksacyjne -  6h

Warsztaty obejmują zajęcia w zakresie technik relaksacji,  form organizacji odpoczynku, oraz zajęcia relaksacyjne.

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na każdym ze szkoleń trenera, salę, materiały szkoleniowe dla  uczestników szkolenia min. teczka, długopis, notes, skrypt metodyczny z zakresu szkolenia.

 

2) Usługi powiązane:

a)       noclegi dla opiekunów faktycznych i os. zależnych (4 doby x 14 osób) pokoje 2 osobowe,

b)      zorganizowanie wieczornych spotkań wspierających dla opiekunów faktycznych - 7 osób (forma spotkania rekreacyjnego połączonego z rożnymi formami rozrywki np. kalambury, wieczór filmowy, uroczysta kolacja wg programu przedstawionego przez Wykonawcę),

c)       zapewnienie transportu autobusu dostosowanego do potrzeb os. starszych, niepełnosprawnych dla 16 osób (100 km x 2 strony  – przywiezienie na miejsce i odbiór )

d)      całodzienne wyżywienie 16 uczestników (5 dni w tym w pierwszym dniu pobytu obiad i kolacja, 2,3,4 dzień pobytu śniadanie, obiad, kolacja oraz 5 dzień pobytu śniadanie i obiad).  

e)      zapewnienie opieki nad 8 osobami zależnymi na wyjeździe w czasie gdy opiekunowie faktyczni przebywają na szkoleniu.

f)        zapewnienie serwisu kawowego z poczęstunkiem podczas szkoleń (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone, słodkie przekąski).

 

4. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

80.50.00.00-9    Usługi szkoleniowe,

80.51.00.00-2    Usługi szkolenia specjalistycznego

80.57.00.00-0    Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

55300000-3       Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55120000-7       Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

60172000-4      Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

39162100-6       Pomoce dydaktyczne

 

5. Warunki organizacyjne szkoleń:

Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkoleń odpowiednich warunków lokalowych. Zajęcia będą prowadzone w sali dydaktycznej wyposażonej w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, środki audiowizualne, rzutnik, tablica naścienna lub informacyjną, biurka i krzesła. W przypadku udziału osoby z niepełnosprawnością ruchową Wykonawca udostępni salę dostosowaną do ich potrzeb. Sala dydaktyczna powinna pomieścić minimum 10 osób. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacja zamówienia. Oznaczenia wszelkiej dokumentacji, miejsca prowadzenia zajęć związanego z realizacją szkolenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WŚ 2014 – 2020.

 

4. Charakterystyka grupy docelowej:

Grupą docelową projektu są  osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi ( niesamodzielnymi) nie pobierające wynagrodzenia z tytułu tej opieki oraz osoby niesamodzielne,  zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia lun niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

1.Oferta musi zostać przygotowana na wzorze stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia za organizację  programu szkoleniowego wszystkich uczestników szkolenia.

2. Komplet oferty składa się z poprawie uzupełnionych załączników tj.  wzór oferty - załącznik nr 1, oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 2, oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3, wykaz usług  stanowiący podstawę do oceny oferty w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” – załącznik nr 4, wzór umowy – załącznik nr 5.

3. W ramach niniejszego zapytania niemożliwe jest składanie ofert cząstkowych.

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1.Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i uzyska najwyższą ilość punktów łącznie z poniższych kryteriów oceny ofert:

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium – cena oferty  C– 50 %; max.50 pkt.

Kryterium – doświadczenie wykonawcy D - 40%  max. 40 pkt.

Kryterium – aspekty społeczne S  – 10 %; max. 10 pkt.

Sposób oceny:

Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

Ocena kryterium wg wzoru

Cena oferty brutto - C

50%

50

         Cena najtańszej oferty

C =  --------------------------------  x  50 pkt.

         Cena badanej oferty

Doświadczenie wykonawcy - D

 

 

 

 

 

 

40%

40

 

        Liczba godzin usług z oferty ocenianej

D =  ------------------------------------  x  40 pkt.

        Liczba godzin usług z oferty z największą liczba godzin 

 

Doświadczenie w organizacji szkoleń i usług specjalistycznego wsparcia na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz osób niesamodzielnych –  40punktów

Spełnienie aspektu społecznego- S

10%

10

Jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełni aspekt społeczny przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia otrzyma 10 pkt, jeśli nie oświadczy ,że  spełni klauzulę społeczną przy wykonaniu tego zamówienia otrzyma 0 punktów.

Razem

100%

100

 

 

 

2. Zasady oceny kryterium „ Doświadczenie wykonawcy (D)”. Oferta zostanie oceniona w skali punktowej do 40 pkt. na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym według wzoru będącego załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania wraz  dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Oferta Wykonawcy, który wykaże w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie w ramach realizowanych przez siebie usług zrealizował usługi dla największej liczby uczestników, polegające na organizacji szkoleń i usług specjalistycznego wsparcia na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz osób niesamodzielnych. Wymiar minimalny usługi to co najmniej 6 godzin zrealizowanych dla co najmniej 7 osób dla każdej wykazywanej usługi. Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o kryterium 2 będzie brał pod uwagę wyłącznie informacje podane przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania (wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tj. poświadczenie, referencje). W wykazie tym nie należy przedstawiać usług szkoleniowych zrealizowanych przez podmioty trzecie (Zamawiający nie uwzględni tych usług w ocenie oferty).  Ponadto Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie usługi wykonane przez Wykonawcę na rzecz zewnętrznego podmiotu.

 

3. Zasady oceny kryterium „Aspekt społeczny (S)”. W przypadku tego kryterium oceniana będzie deklaracja że Wykonawca  zatrudni  ( umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna z uwzględnieniem  przepisów o minimalnym wynagrodzeniu)  przy realizacji Przedmiotu Umowy w dowolnym zakresie merytorycznym 1 osobę bezrobotną, spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub 1 osobę niepełnosprawną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie  zatrudniał jedna osobę bezrobotna lub niepełnosprawną do realizacji zadania  otrzyma 10 pkt. W przypadku braku takiej deklaracji Wykonawca otrzyma 0 pkt. Ocena spełnienia kryterium weryfikowana będzie na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej do realizacji zadania  ( formularz ofertowy pkt. 2) . Po wykonaniu zadania Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu  oświadczenie potwierdzające spełnienie aspektu społecznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia aspektu społecznego.

 

4. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans oceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne kryteria dostępu.

7. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych ( np. brak załącznika lub załączników do złożonej oferty).

8. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

9. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję .

10. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.

11. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.

12. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona na stronie Beneficjenta i portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

13. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

a) Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

b) W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.

c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d)Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).

e)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny na każdym etapie jego realizacji. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

VII. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;                         
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie w/w braku powiązania oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia do 30. września 2019 r. (pierwsza edycja) oraz od 1. lipca 2020 r. do 30. września 2020 r. (druga edycja).

 

IX.WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ:

1. Oferenci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Oferenci muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

3. Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

4. Oferenci posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;

5. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6. Oferenci dysponują potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia, w tym: Oferent ubiegający się o przyznanie zamówienia musi dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą.

7. Zamawiający jest zobowiązany do oznakowania sali w której odbywać się będą sesje w ramach projektu: „Jesteśmy dla Was”, wizualizacji zgodnie z wymogami projektu.

 

X. FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie do: 24.07.2019 r.

a) w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego :Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście

Na kopercie należy umieścić informację:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  - jednostka organizacyjna Gminy Sandomierz

Oferta w postępowaniu na:

Realizację programu szkoleniowego dla opiekunów faktycznych wraz z osobami  niesamodzielnymi – uczestników projektu „ Jesteśmy dla Was”

Nie otwierać przed  24.07.2019

b) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ops.sandomierz.pl

c) w przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.

 

XI. INFORMACJA RODO

1. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu reprezentowany przez Dyrektora. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17A 27-600 Sandomierz
  • poprzez e-mail:  sekretariat@ops.sandomierz.pl
  • telefonicznie:   (15) 832-05-93
  1. Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Dąbek, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem  ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
listownie na adres na adres administratora danychpoprzez e-mail: informacja@ops.sandomierz.pl ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126)ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 

6. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.) 

7. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi OPS zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

8. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).

9. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

10. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załączniki :

1)              Załącznik nr 1 –   Formularz ofertowy

2)              Załącznik nr 2 –   Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych

3)              Załącznik nr 3 –   Oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia

4)              Załącznik nr 4 -  Wykaz usług stanowiący podstawę do oceny ofert w ramach kryterium „ Doświadczenie Wykonawcy”

5)              Załącznik nr 5 –   Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


powrót...
Wytworzył lub odpowiada za treść Łukasz Bąk z dnia 16.07.2019
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 16.07.2019. Wygasa 06.08.2019. Odsłon 29, Wersja 1
Początek strony