Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW – DODATKI MIESZKANIOWE  

Dodatek mieszkaniowy:   Podstawą ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest złożenie wniosku wraz z deklaracji o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy ma obowiązek przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające wykazany w deklaracji dochód gospodarstwa domowego.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełnia zarządca budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny potwierdza tytuł prawny, powierzchnię mieszkania oraz wysokość opłat w bieżącym miesiącu.

Właściciel domu jednorodzinnego przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy do wniosku dołącza zaświadczenie Starostwa Powiatowego potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego budynku, wielkość powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego i stan wyposażenia technicznego budynku lub powyższe dane wnioskodawca podaje w oświadczeniu po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W przypadku gdy lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody oraz instalację gazu ziemnego osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi przedstawić ostatnią fakturę za energię elektryczną stanowiącą podstawę wyliczenia ryczałtu za brak w/w instalacji.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie upoważnionej do pobierania należności za mieszkanie. Bezpośrednio wypłaca się dodatki jedynie właścicielom domu jednorodzinnego.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz ponoszące w związku z tym opłaty.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe obowiązujące od dnia 1 marca 2019r.:

- dla osoby samotnie gospodarującej 1925,00 zł miesięcznie,

- dla gospodarstwa wieloosobowego 1375,00 zł miesięcznie na osobę.

Dochodem w myśl ustawy o dodatkach mieszkaniowych są wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenia chorobowe.

Do dochodu nie wliczamy: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 690 z późn.zm.), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2134 z późn.zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 998 z późn.zm.)

Kryterium dochodowe ulega zmianie każdorazowo przy waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. W przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 175 % najniższej emerytury obowiązującej na dzień złożenia wniosku, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 125 % najniższej emerytury.  

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest również kryterium metrażowe określone w art. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 

Ilość osób Powierzchnia normatywna Dopuszczalne przekroczenie pow. normatywnej + 30 %
jedna osoba 35,00 m.kw. 45,50 m.kw.
dwie osoby 40,00 m.kw. 52,00 m.kw.
trzy osoby 45,00 m.kw. 58,50 m.kw.
cztery osoby 55,00 m.kw. 71,50 m.kw.
pięć osób 65,00 m.kw. 84,50 m.kw.
sześć osób 70,00 m.kw. 91,00 m.kw.

W przypadku zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powiększa się powierzchnię normatywną o 5 m.kw. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m. kw., jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Spełnienie kryterium dochodowego i metrażowego nie gwarantuje otrzymanie dodatku mieszkaniowego, jest to uzależnione od dochodów gospodarstwa domowego oraz wysokości opłat mieszkaniowych. Sposób obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego określa art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.  

Gdyby okazało się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku osoba pobierająca dodatek będzie zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranej kwoty w podwójnej wysokości.

Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji Dodatek mieszkaniowy może zostać wstrzymany, jeśli gospodarstwo domowe nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal.       

Dodatek mieszkaniowy – przyznawany jest w oparciu o wniosek złożony przez osobę ubiegającą się. Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych uzyskują osoby, które spełniają jednocześnie trzy warunki:

  • zamieszkują w lokalu, do którego posiadają tytuł prawny (z wyjątkiem osób zajmujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego a oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny),
  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w deklarowanym okresie nie przekracza: 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1.287,25 zł) lub 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1.802,15 zł).

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku

– jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę,

  • normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:
  • 35 m.kw. dla 1 osoby
  • 40 m.kw. dla 2 osób
  • 45 m.kw. dla 3 osób
  • 55 m.kw. dla 4 osób
  • 65 m.kw. dla 5 osób
  • 70 m.kw. 2 dla 6 osóba

w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m.kw.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

 Wymagane dokumenty:

Do wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:

− deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,

− dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

− dokumenty potwierdzające wysokość opłat mieszkaniowych (czynsz, opłaty związane z  eksploatacją, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych)

– informacja od zarządcy

− fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,

Termin załatwienia spraw: 

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w  terminie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Od decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odbiór decyzji następuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c, pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty.

Wypłata dodatku mieszkaniowego dokonywana jest na konto zarządcy lokalu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o dodatek. Właścicielom domów jednorodzinnych dodatek mieszkaniowy wypłaca się bezpośrednio w kasie banku przy ul. Słowackiego 37 „b” lub przekazuje przelewem na wskazane konto osobiste.

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Decyzje o przyznaniu i odmowie przyznania świadczenia oraz dokumenty księgowe i kadrowe są ewidencjonowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

 

Procedura dotycząca przyznania i wypłaty dodatku energetycznego

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza procedura określa zasady postępowania dotyczące przyznania i wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego

§ 2 Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

§ 3 Słownik pojęć

Ilekroć w procedurze mowa o:

- dodatku energetycznym  - oznacza to świadczenie określone w art. 5c ustawy Prawo energetyczne,

- Ośrodku – Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

- KPA – Kodeks postępowania administracyjnego

- ustawie – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- pracowniku sekcji dodatków mieszkaniowych – pracownik Ośrodka zajmujący się przyjmowaniem wniosków, sporządzaniem projektów decyzji administracyjnych, projektów postanowień i pism urzędowych w zakresie przyznania, uchylenia, zmiany dodatku energetycznego.

- odbiorcy wrażliwym energii elektrycznej – oznacza to osobę wskazaną w art. 3 pkt 13c ustawy Prawo energetyczne

- Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w  Sandomierzu

- wnioskodawcy – osobie, która złożyła wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

§ 4 Zasady postępowania w przypadku ubiegania się o przyznanie dodatku energetycznego

1. Postępowanie w sprawie dodatku energetycznego wszczyna się na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Do wniosku dołącza się:

a) kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Umowa kompleksowa to umowa dotycząca przesyłu i sprzedaży energii elektrycznej. Natomiast umowa sprzedaży energii elektrycznej to tylko umowa dotycząca sprzedaży energii elektrycznej bez opłat za przesył. W sytuacji, gdy osoba ma podpisane dwie umowy z dwoma różnymi zakładami energetycznymi tj. jedną na same opłaty za przesył a drugą na samą sprzedaż energii to do wniosku winna zostać dołączona umowa dot. sprzedaży energii.

Jeśli osoba załącza do wniosku kopię umowy o której mowa wyżej to kopia ta winna być już potwierdzona za zgodność z oryginałem. Jeśli dołącza oryginał umowy to pracownik wykonuje kserokopię w/w umowy.

Jeśli wnioskodawca załączył do wniosku umowę z zakładem energetycznym zawartą kilkanaście lat temu to pracownik może żądać dostarczenia faktury za energię elektryczną aby potwierdzić, że umowa nadal jest aktualna. Nie należy uzależniać wydania decyzji dot. dodatku energetycznego od dostarczenia faktury za energię, gdyż ustawa nie przewiduje aby ją dołączać do wniosku. Z tego powodu nie można też wydać decyzji odmownej.

3. Wnioskiem może być również podanie wniesione przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej spełniające wymogi wynikające z art. 63 KPA.

4. Po przyjęciu wniosku przez pracownika zostaje on przekazany do sekretariatu Ośrodka do dalszych czynności kancelaryjnych tzn. wniosek zostaje zarejestrowany w księdze korespondencyjnej, zadekretowany przez Dyrektora Ośrodka lub osobę zastępującą go do osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem sekcji świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych.

5. Pracownik o którym w ust. 2 dekretuje wniosek do pracownika sekcji  świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych. Jeśli wniosek  jest kompletny dane z wniosku zostają wprowadzone do systemu komputerowego, a następnie zostaje sporządzony projekt decyzji administracyjnej. Jeśli wniosek jest niekompletny pracownik przygotowuje projekt wezwania do odbiorcy wrażliwego w oparciu o art. 75 KPA wyznaczając 7 – dniowy termin na jego uzupełnienie od dnia doręczenia wezwania wraz z informacją, że nieuzupełnienie wniosku w terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

6. Warunki wydania decyzji pozytywnej:

a) złożenie wniosku spełniającego wymogi formalne tj. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

b) stwierdzenie, że wnioskodawca jest odbiorcą wrażliwym w rozumieniu art. 3 pkt. 13c ustawy

c) wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej – na potwierdzenie wnioskodawca składa oświadczenie (część wniosku o dodatek energetyczny załącznik nr 1 do procedury). Nie można przyznać dodatku energetycznego wnioskodawcy przebywającemu w zakładzie karnym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym czy też domu pomocy społecznej (w tych przypadkach osoba nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej).

7. Przypadki odmowy przyznania dodatku energetycznego:

a) brak decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

b) wnioskodawca ma wprawdzie przyznany dodatek mieszkaniowy i dołączył do wniosku umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej lecz stroną umowy jest inna osoba niż adresat decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,

c) wnioskodawca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

8.Przygotowany projekt decyzji pracownik przekazuje osobie odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad sekcją świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych do jego akceptacji pod względem merytorycznym. Jeśli projekt jest poprawny osoba odpowiedzialna składa na nim swój podpis. Jeśli w projekcie są błędy zostaje on zwrócony do poprawy pracownikowi. Podobny sposób postępowania przyjmuje się do projektów wezwań.

9.Zatwierdzony pod względem merytorycznym projekt decyzji dotyczącej przyznania bądź odmowy przyznania dodatku energetycznego zostaje przekazany do podpisu Dyrektorowi.

10.Podpisana decyzja zostaje zwrócona do sekcji dodatków mieszkaniowych celem podjęcia dalszych czynności kancelaryjno – technicznych. Decyzja doręczana jest odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w budynku Ośrodka przy ul. Żydowskiej 6c lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

11.Dodatek energetyczny przyznaje się od miesiąca, w którym wnioskodawca złożył wniosek po spełnieniu przesłanek wynikających z ustawy.

§ 5 Wypłata dodatku energetycznego

1.Dodatek energetyczny wypłacany jest w formie wskazanej przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej.

2.Dodatek energetyczny wypłaca się  terminie wskazanym w art. 5c ust. 1 ustawy.

3. Dodatek energetyczny wypłacany jest na podstawie list wypłat przygotowanej przez pracownika sekcji świadczeń i dodatków mieszkaniowych, która następnie jest przekazana do sekcji księgowości w Ośrodku celem realizacji. 

4.Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

§ 6 Odwołanie od decyzji dotyczącej dodatku energetycznego

1. Wnioskodawca ma możliwość wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora.

2.Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dodatku energetycznego wstrzymuje jej wykonanie

§ 7 Zmiana lub uchylenie decyzji w sprawie dodatku energetycznego

1. Przepisy ustawy nie wprowadzają żadnych przepisów szczególnych dotyczących zmiany lub uchylenia decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego ani nie uzależniają jego wypłaty od regulowania na bieżąco należności za energię elektryczną.

2. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. W związku z powyższym przyjąć należy, że wszelkie zmiany decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, a w szczególności uchylenie takiej decyzji czy stwierdzenie jej nieważności mają wpływ na decyzję o przyznanie dodatku energetycznego.

3. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania została uchylona decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i jednocześnie orzeczono o odmowie jego przyznania stanowi to podstawę do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną przyznającą dodatek energetyczny. Podstawę prawną wznowienia postępowania w tym przypadku stanowi art. 145 § 1 pkt. 8 KPA. Zgodnie z tym przepisem wznawia się postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną jeżeli decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

W przypadku decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego podstawę jego przyznania stanowi – obok przepisów Prawo energetyczne i art. 104 KPA decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Jeśli w wyniku wznowienia postępowania w sprawie przyznania dodatku energetycznego uchylona zostanie decyzja przyznającą w/w świadczenie to nie należy dochodzić zwrotu wypłaconego dodatku energetycznego. W ustawie bowiem nie ma definicji nienależnie pobranego dodatku energetycznego. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy przez samorządowe kolegium odwoławcze – stanowi podstawę do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji przyznającej dodatek energetyczny. Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji występuje się do samorządowego kolegium odwoławczego.

5. Gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej wyprowadzi się z lokalu mieszkalnego, na który miał przyznany dodatek mieszkaniowy to zachodzą przesłanki do wygaśnięcia decyzji w oparciu o art. 162 KPA. Tak samo należy postąpić z decyzją przyznającą dodatek energetyczny.

6. Zmiana decyzji przyznającej dodatek energetyczny – w oparciu o art. 155 KPA – tylko za zgodą strony. W sytuacji o której mowa wyżej należy zbadać czy zachodzi ważny interes strony, interes społeczny.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nienormowanych niniejszą procedurą obowiązują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy Prawo energetyczne.

2. Procedura obowiązuje z dniem 19.07.2018r. 

 

Informacja:

Wydawanie druków i formularzy wniosków dotyczących dodatków mieszkaniowych, przyjmowanie wniosków, przyjmowanie dokumentów uzupełniających do wniosków, realizuje sekcja dodatków mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, ul. Żydowska 6c pokój nr 12, 1 piętro.

Druki dostępne są również na stronie internetowej tut. Ośrodka www.ops.sandomierz.pl zakładce "informacje o OPS" ↓ "wzory dokumentów" oraz na stronie BIP w zakładce "druki do pobrania" 

Wszelkie informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego można uzyskać pod numerem telefonu:

(15) 832-31-60 wew. 25 

Do pobrania:

Wzory wniosków oraz oświadczenia: 

http://www.opssandomierz.bip.hsi.pl/index.php?gid=90cdbc79ea1210d2c06f39d4952d4dbb&lpos=12_4&rpos=-1_-1#menuscroll

 

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 20.03.2019
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 20.03.2019. Odsłon 330, Wersja 8drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony