Rządowy program "Dobry Start"

Rządowy Program „Dobry Start”

Podstawa prawna: - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1061)

 

 Dla kogo świadczenie?   Terminy   Uwagi

 - Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł, na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego),   - na niepełnosprawne dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez to dziecko 24 lat (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego),   - na dziecko biorące udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (np. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” w Sandomierzu) świadczenie „Dobry Start” przysługuje   nie wcześniej niż od roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 7 rok życia,    

 - wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać drogą elektroniczną już od 1 lipca danego roku kalendarzowego za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, lub drogą tradycyjną (w formie papierowej) od 1 sierpnia danego roku kalendarzowego. - wniosek należy złożyć najpóźniej      do 30 listopada.   - złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w terminie lipiec-sierpień gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września danego roku.  

    - świadczenie „Dobry Start” przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w związku z legitymowaniem się jednym z niżej wymienionych orzeczeń:   - orzeczenie o niepełnosprawności,   - orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,   - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,   - orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, 

    Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata odbywa się na wniosek:  

- matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo osoby uczącej się. 

   Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia ”Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Nieodebranieinformacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Wydanie decyzji wymagane jest tylko przy odmowie przyznania świadczenia a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:  

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,  

- na dziecko uczęszczające do przedszkola,  

- na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne,  

- na młodzież uczącą się w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych,  

- na osoby studiujące (zaocznie, stacjonarnie, studia podyplomowe), bez względu na posiadane przez te osoby orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Wszelkie informacje dotyczące świadczenia „Dobry Start” można uzyskać pod numerem telefonu:

(15) 832 – 31- 60 wew. 24, 507-005-773   

Do pobrania:

Wzór wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start”. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-dobry-start-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-data-zamieszczenia-07062018-r

Informacja wytworzona przez Łukasz Bąk dnia 04.01.2021
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 04.01.2021. Odsłon 29, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony