Przetarg dot. projektu oraz unieważnienie postępowania (wygasły...)

  

 
                                

   

PS.4221.1.5.2017                                          Sadomierz, dnia 17.07.2017r.

 

Dotyczy postępowania pn. Przygotowanie, przeprowadzenie, organizacja usług szkoleniowych oraz usług doradczych w projekcie „Razem”

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Działając na podstawie pkt 28.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na „Przygotowanie, przeprowadzenie, organizacja usług szkoleniowych oraz usług doradczych w projekcie „Razem”” prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z 28.1.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Za wadę taką uznać należy ustalenie kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sposób obiegający od zasad wynikających z art. 138 ust. 2 ustawy Pzp, tj. przejrzystości, obiektywności i niedyskryminacji.

Kryteria oceny ofert są jednym z obligatoryjnych elementów dokumentacji postępowania prowadzonego w trybie art. 138 ustawy Pzp (art. 138 ust. 3 pkt 3 ustawy Pzp). Zgodnie zaś z art. 138 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający zobligowany jest do udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. Z powyższego wnosić należy, iż kryteria oceny ofert w postępowaniu musza być ustalone zgodnie z ww. zasadami.

W postępowaniu niniejszym kryteria oceny ofert ustalono wadliwie, albowiem w pkt 19.2. SIWZ zamawiający zawarł następujące postanowienie:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium nr 1 – Cena – 40 punktów

Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy – 30 punktów

Kryterium nr 3 - Merytoryczna treść oferty – 30 punktów

Jednocześnie w pkt 19.2.2. oraz w pkt 19.2.3. SIWZ zamawiający zawarł następujące postanowienie:

Pkt 19.2.2.:

„(…) Najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta Wykonawcy, który (…)

Każda następna oferta uzyska odpowiednio mniej punktów, zgodnie z wzorem:

                                               

                                                      liczba usług z oferty ocenianej

Liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------------- x 40

                                         największa liczba  usług z wszystkich ofert”

Pkt 19.2.3.:

W ramach kryterium Merytoryczna treść oferty Zamawiający ustala następujące podkryteria, w ramach których Wykonawca może uzyskać następujące liczby punktów

a)              Podkryterium 3 a

Program szkolenia – od 0 do 10 pkt.

(…)

b)              Podkryterium 3 b

Konspekt - od 0 do 10 pkt. (…)”

 

Z powyższego wynika, iż w pkt 19.2. SIWZ przyznano kryteriom pozacenowym wagę odpowiednio 30 i 30 pkt, a w pkt 19.2.2. i 19.2.3 tym samym kryteriom przyznano wagę odpowiednio 40 i 20 pkt.

Analogiczna sytuacja dotyczy ogłoszenia o zamówieniu (punkty odpowiednio – 7.2 oraz 7.2.2 i 7.2.3. ogłoszenia).

W konsekwencji na podstawie tak ustalonych wag kryteriów nie jest możliwe dokonanie oceny ofert, gdyż nie jest jednoznaczne, które wagi kryteriów pozacenowych należy zastosować do oceny.

W takim przypadku nie jest spełniony wymóg zachowania zasad określonych w art. 138o ust. 2 ustawy Pzp, i nie jest możliwe ocenienie i wybranie oferty najkorzystniejszej, co prowadzić musi do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie na tym etapie postępowania, tj. po otwarciu ofert, usuniecie ww. wady postępowania nie jest już możliwe. Tym samym spełniona jest przesłanka unieważnienia postępowania z pkt 28.1.5 SIWZ.                                                                                                                                        

 

 
                                Zamawiający:

 

Gmina Sandomierz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

ul. Słowackiego 17a

27-600 Sandomierz

 

  

Ogłoszenie o zamówieniu
W ramach
Postępowania O Udzielenie Zamówienia Publicznego
Na Usługi Społeczne
O Wartości Zamówienia poniżej 750 000 €
Prowadzonego W Trybie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:
 
„Przygotowanie, przeprowadzenie, organizacja usług szkoleniowych oraz usług doradczych w projekcie „Razem”
 

 

OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015 R. POZ. 2164 z późn. zmianami)

 

 

1. Informacje o Zamawiającym.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Gmina Sandomierz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu

27-600 Sandomierz,

Ul. Słowackiego 17a

Tel: 15 832 29 04

Faks: 15 832 29 04

sekretariat@ops.sandomierz.pl

 

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust 1 pkt 1 ustawy. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 165 355,00 zł co stanowi równowartość 39 606,94 EUR.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80500000-9 Usługi szkoleniowe

80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego

80570000-0 usługi w dziedzinie rozwoju osobistego

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie Sandomierza korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Razem”.

 

Liczba uczestników poszczególnych form wsparcia określona została w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

                                              

4. Termin wykonania zamówienia.

Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia do dnia 15.12.2018 roku.

Poszczególne szkolenia powinny zostać wykonane w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

 

5. Warunki udziału w postępowaniu.

 

Warunki udziału w postepowaniu oraz wykaz dokumentów jakie Wykonawca ma przedstawić na potwierdzenie spełniania warunków określony został w Rozdziale 8 i 9 SIWZ.

 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
6.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.07.2017 r. do godz.8.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.
6.2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu17.07.2017r., o godz.9.00, wpok.Nr11.
6.3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
6.4.1. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
6.4.2. informacje dotyczące ceny zawartej w ofercie.
6.5.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
6.5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
6.5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
6.5.3. cen zawartych w ofertach.

 

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofert.

7.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

7.2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

       Kryterium nr 1 – Cena – 40 punktów

       Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy – 30 punktów

       Kryterium nr 3 - Merytoryczna treść oferty – 30 punktów

      

7.2.1 . Kryterium nr 1 – Cena

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie, w niniejszym kryterium zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

Pi =40 x Cmin / Ci

gdzie:

i to numer oferty,

Pi to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin to najniższa łączna ryczałtowa cena brutto oferty spośród łącznych ryczałtowych cen brutto wszystkich ofert,

Ci to łączna ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty.

 

7.2.2.W kryterium 2 „Doświadczenie Wykonawcy” oferta zostanie oceniona w skali punktowej do 40 pkt na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym według wzoru będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (do powyższego wykazu należy załączyć dokumenty, że wskazane w nim zamówienia zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
Najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie największą liczbę usług szkoleniowych i doradczych o tematyce odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia określonemu w Załączniku nr 3 - Opisie przedmiotu zamówienia tj. szkoleń w zakresie:

opieki nad osobą niepełnosprawną i/lub osobą starszą i/lub osobą przewlekle chorą,

poradnictwa psychologicznego i/lub poradnictwa prawnego i/lub poradnictwa terapeutyczno - rehabilitacyjnego

            

Każda następna oferta uzyska odpowiednio mniej punktów, zgodnie z wzorem:

                                                   liczba usług z oferty ocenianej

Liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------------- x 40

                                         największa liczba usług z wszystkich ofert

Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie usługę szkoleniową lub doradczą zrealizowaną na rzecz zewnętrznego w stosunku do Wykonawcy podmiotu (co oznacza, że Zamawiający nie bierze pod uwagę usług zrealizowanych w ramach projektów własnych Wykonawcy). Wymagany minimalny wymiar usługi to dla usługi szkoleniowej co najmniej 1 dzień szkoleniowy, gdzie dzień szkoleniowy wynosi co najmniej 5 h dydaktycznych dla co najmniej 10 osób zaś dla usługi doradczej co najmniej 10 h dla 10 osób. Każda usługa szkoleniowa lub doradcza wykazywana przez Wykonawcę musi mieścić się w jednym z zakresów tematycznych opisanych w niniejszym punkcie lit. a.–b. Wykazywane przez Wykonawcę usługi szkoleniowe lub doradcze odpowiadające tematyką jednemu z zakresów tematycznych opisanych w niniejszym punkcie (tj. odpowiadające zakresowi a. lub zakresowi b. a objęte jedną umową uznane zostaną jako jedna usługa bez względu na liczbę jednostek szkoleniowych, grup szkoleniowych, osób przeszkolonych lub objetych doradztwem lub terminów realizacji w ramach tej usługi.

 

7.2.3. W kryterium nr 3 „Merytoryczna treść oferty” Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:

Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty dla zadań nr 1-4 opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ, odrębnie do każdego szkolenia (zadania):

a) „Programu szkolenia”,

b) „Konspektu”,

 
W ramach kryterium Merytoryczna treść oferty Zamawiający ustala następujące podkryteria, w ramach których Wykonawca może uzyskać następujące liczby punktów

a) Podkryterium 3 a

Program szkolenia – od 0 do 10 pkt.

W ramach tego podkryterium Zamawiający oceniał będzie zaproponowany przez Wykonawcę program szkolenia pod kątem:

  • trafności doboru programu do potrzeb szkoleniowych odbiorców (0-10 pkt x waga 0,2 = 2 pkt),
  • kompleksowości ujęcia tematu szkolenia (0-10 pkt x waga 0,2 = 42pkt),
  • uwzględnienia specyfiki odbiorców szkoleń – klientów pomocy społecznej (0-10 pkt x waga 0,6 = 6 pkt) ,

 

b) Podkryterium 3 b

Konspekt - od 0 do 10 pkt.

W ramach tego podkryterium Zamawiający oceniał będzie zaproponowany przez Wykonawcę konspekt pod kątem:

  • trafności doboru stosowanych metod szkoleniowych do potrzeb szkoleniowych odbiorców

(0-5 pkt x waga 0,4 = 2 pkt),

  • kompleksowości ujęcia tematu szkolenia (0-5 pkt x waga 0,4 = 2 pkt),
  • uwzględnienia specyfiki odbiorców szkoleń – klientów pomocy społecznej (0-5 pkt x waga 1,2 = 6 pkt)

 

przy zastosowaniu następującej skali punktowej oceny:

0 pkt – całkowicie nie spełnia/bardzo zły

1 pkt – nie dość spełnia/zły

2 pkt – spełnia w niewielkim stopniu/przeciętny,

3 pkt – spełnia w stopniu średnim/umiarkowanie dobry,

4 pkt – spełnia w stopniu dobrym/dobry

5 pkt – spełnia w stopniu bardzo dobrym/bardzo dobry.

 

Każdy z członków komisji przetargowej w ramach kryterium „Merytoryczna treść oferty” przyzna ocenianej ofercie punkty według ww. zasad odrębnie dla podkryteriów 3a i 3b . Możliwe jest przyznanie więcej niż jednej ofercie w ramach tego samego podkryterium takiej samej liczby punktów.

Punkty przyznane ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej w ramach każdego z podkryteriów zostaną dodane a następnie podzielone przez liczbę członków komisji przetargowej oceniających ofertę.

Następnie Zamawiający zsumuje liczby punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach podkryteriów 3a i 3b.

7.2.4. Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o kryterium 2 będzie brał pod uwagę wyłącznie informacje podane przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie). W wykazie tym nie należy przedstawiać usług szkoleniowych zrealizowanych przez podmioty trzecie (Zamawiający nie uwzględni tych usług w ocenie oferty).

7.2.5. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

7.2.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 19.2.2. oraz 19.2.3. SIWZ nie są dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlegają przepisom art. 26 ust. 3 ustawy i w razie ich nie złożenia Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia tego dokumentu (w sytuacji nie złożenia danego dokumentu oferta wykonawcy w ramach danego kryterium / podkryetrium oceny otrzyma zero punktów).
 

8.   Wykaz dokumentacji postępowania.

 

Dokumentację postępowania stanowią:

Oznaczenie dokumentu:

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór Umowy

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4a,4b, 4c, 4d - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 6 - Wykaz usług - Doświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

 

 

 


powrót...
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wytworzył lub odpowiada za treść Łukasz Bąk z dnia 07.07.2017
Opublikowana przez Łukasz Bąk dnia 18.07.2017. Wygasa 21.07.2017. Odsłon 1788, Wersja 11
Początek strony